Regulamin
Regulamin systemu EasyProject

REGULAMIN Systemu EasyProject

 1. Definicje
  Regulamin
  Poniższy dokument
  Dane użytkownika
  Dane osobowe użytkownika, w tym: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy
  Użytkownik
  Osoba posiadająca konto w Systemie EasyProject
  System
  Aplikacja internetowa EasyProject
  Materiały
  Pliki, notatki i treści które Użytkownik umieszcza w Systemie
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi dostępu do Systemu (aplikacji EasyProject), świadczonej przez firmę EasySoftware Marek Roj z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 46D, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP 991 034 17 31
 3. Warunki ogólne
  3.1. Korzystając z Systemu easyproject.pl zgadzasz się z warunkami tego regulaminu.
  3.2. EasySoftware zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności spowodowanych zmianami w oprogramowaniu, jak na przykład dodawanie nowych modułów
  3.3. W przypadku złamania któregokolwiek podpunktu regulaminu EasySoftware ma prawo zawiesić konto Użytkownika
 4. Warunki użytkownika
  4.1. Zakładając konto lub wprowadzając dane Użytkownika do Systemu, Użytkownik oświadcza, że dane te są prawdziwe
  4.2. Każda osoba może posiadać wiele kont w Systemie
  4.3. Z konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba
  4.4. EasySoftware nie odpowiada za treści umieszczone w Systemie przez Użytkowników
  4.5. Zabronione jest posiadanie wielu darmowych kont w jednej firmie/organizacji/dla jednej osoby
  4.6. Zabronione jest korzystanie z Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 5. Płatności i pakiety
  5.1. Płatność za System odbywa się przelewem, po wystawieniu faktury przez EasySoftware
  5.2. Jeśli użytkownik nie przerwie okresu darmowego, EasySoftware może bez wcześniejszej informacji rozpocząć naliczanie opłat za korzystanie z Systemu
  5.3. Użytkownik ma do wyboru 3 pakiety: Basic (koszt: 50zł miesięcznie, 5 projektów, 1GB pojemności), Medium (koszt: 200zł miesięcznie, 25 projektów, 5GB pojemności), Large (koszt: 600zł miesięcznie, 100 projektów, 50GB pojemności)
  5.4. Liczba dostępnych projektów oznacza liczbę wszystkich projektów założonych w systemie, to jest suma liczby projektów aktywnych oraz archiwalnych nie może przekraczać limitu
  5.5. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić pakiet na inny bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  5.6. Zmiana pakietu na mniejszy jest możliwa tylko w przypadku gdy po zmianie Użytkownik nie będzie przekraczał parametrów wybranego pakietu
  5.7. Opłata za korzystanie z Systemu jest naliczana raz w miesiącu, ostatniego dnia miesiąca, za kończący się miesiąc
  5.8. Żadne naliczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
  5.9. Opłaty są obciążone 23% stawką podatku VAT.
  5.10. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z usługi. Zostanie wtedy naliczona opłata za cały rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy
  5.11. Po rezygnacji Użytkownika z Systemu, EasySoftware może skasować z Systemu wszystkie dane które Użytkownik w nim umieścił.
  5.12. EasySoftware może odmówić Użytkownikowi świadczenia usługi dostępu do Systemu EasyProject bez podania przyczyny
  5.13. Domyślnie faktury wystawiane są w formie elektronicznej. Dostęp do faktur i możliwość zmiany formy faktury odbywa się poprzez panel administracyjny Systemu.
 6. Zmiany regulaminu
  6.1. EasySoftware zastrzega sobie prawo do zmiany cen pakietów oraz ich innych parametrów.
  6.2. Zmiany o których mowa w [6.1], o ile nie powodują zmniejszenia parametrów lub zwiększenia wysokości opłaty, nie wymagają zgody użytkownika
 7. Prawa autorskie
  7.1. Użytkownik umieszczając materiał w Systemie pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych do całości tych materiałów, o ile posiadał je przed umieszczeniem materiałów w systemie
  7.2. Materiały umieszczone w systemie muszą być zgodne z polskim prawem
  7.3. Materiały umieszczone w systemie mają charakter poufny, a System zapewni poufność tych Materiałów
  7.4. EasySoftware jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Systemu oraz jego wyglądu, w szczególności plików HTML, JavaScript i CSS
  7.5. W przypadku gdy Użytkownik przekracza 25GB miesięcznego transferu EasySoftware może nałożyć na użytkownika opłatę dodatkową za nadmierny transfer danych
 8. Ogólne warunki świadczenia usługi
  8.1. Użytkownik korzysta z systemu na własną odpowiedzialność
  8.2. EasySoftware zapewnia Użytkownikom pomoc techniczną poprzez e-mail
  8.3. Zakazuje się prób złamania zabezpieczeń Systemu
  8.4. EasySoftware zastrzega sobie prawo do usunięcia z Systemu Materiałów łamiących prawo. Jednocześnie EasySoftware zastrzega sobie prawo do współpracy z odpowiednimi władzami sądowymi w śledztwach dotyczących nielegalnej działalności Użytkowników
  8.5. Wszelkie groźby i nadużycia kierowane pod adresem EasySoftware będą niezwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom
  8.6. EasySoftware nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z systemu, lub jego błędnym działaniem
  8.7. EasySoftware zastrzega sobie prawo do stosowania „przerw technicznych”, podczas których Użytkownicy nie będą mogli korzystać z Systemu. Przerwy te mogą trwać do 12 godzin bez wcześniejszej zapowiedzi, lub do 48 godzin po zapowiedzi z wyprzedzeniem 2 dni
  8.8. Użytkownik, zakładając konto w Systemie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z Systemu oraz od EasySoftware, z wyłączeniem informacji handlowych
  8.9. W chwili rejestracji konta pomiędzy EasySoftware a Użytkownikiem zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  8.10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez EasySoftware bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 9. Reklamacje
  9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika
  9.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych